Member's blog


การเลือกลักษณะของ รับผลิตเครื่องสำอางรับสร้างแบรนด์ครีม ให้เหมาะสำหรับการใช้งาน สมควรคิดถึงปัจจัยต่างๆ ตั้งแต่นี้ไป ระบบรับสร้างแบรนด์ครีมรับผลิตเครื่องสำอาง ที่ใช้กว้างขวางแจกออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ CCIR ( PAL:ใช้ในประเทศไทย ) และ EIA (NTSC) รับสร้างแบรนด์ครีมรับสร้างแบรนด์ครีม ลักษณะ CCIR เป็นระบบกฏเกณฑ์ทวีปยุโรป 625 เส้น 220 โวลต์ 50 เฮิรตช์ ด้าน EIA เป็นรูปแบบหลักเกณฑ์อเมริกัน 525 เส้น 110 โmore